Zašto smo se udružili?

Potreba za osnivanjem udruženja se pojavila spontano, u epicentru Compliance profesije, gde su nosioci korproativnih vrednosti često bili izolovani, kritikovani, nedovoljno shvaćeni i podržani. S druge strane, moderno poslovanje je praćeno različitim rizicima, od kojih oni najosetljiviji imaju svoje korene u kršenju etičkih principa. Afere koje su negativno uticale na reputaciju korporacija u prošlim decenijama su pravi pokazatelji potrebe kontinuiranog ulaganja u Compliance, razvoja adekvatnih linija odbrane i sistema internih kontrola. U isto vreme, akademska zajednica je svesna činjenice da je poslovna etika nedovoljno uspostavljena kao posebna naučna disciplina i da, bez obzira na sadašnju formu, može se predvideti dalja “hibridizacija” Compliance funckije sa određenim disciplinama kao što su kompanijsko pravo, računovodstvena forenzika, organizacione nauke, i sl.

Dinamične promene okruženja, pre svega u smislu regulatorne i tehnološke kompleksnosti, dodatno su ubrzale osvešćivanje potrebe da svako ima pristup edukaciji u sferi Compliance-a, bez obzira na oblast poslovanja iz kojeg dolazi, da ima mogućnost razmene iskustava, praktičnih znanja, uticanja na regulatorni okvir u smislu njegovog unapređenja, kao i daljeg razvoja Compliance funkcije.

Krajnji cilj procesa udruživanja oko ideje odgovornog i poštenog poslovanja treba da bude viši stepen korporativne kulture zasnovan na promeni svesti o ekonomskim faktorima. Uprkos činjenici da i dalje ima mnogo otvorenih pitanja u vezi načina merenja korporativne kulture, postalo je jasno da odsustvo kazni i održivo poslovanje mogu poslužiti kao dovoljan indikator u tom smislu.

Za ovaj konkretni cilj, potrebno je proširiti zajednicu Compliance profesionalca, kako bi se obuhvatili zajednički problemi u različitim oblastima poslovanja, pružila dodatna edukacija onima kojima je potrebna, formirao kapacitet za lobiranje u cilju ispravne implementacije propisa, razvila saradnja između javnog i privatnog sektora, itd.

Dodatno, uzimajući u obzir smer razvoja društvene svesti i obaveza poslovnih subjekata, za očekivati je da će širi krug populacije biti upoznat sa relevantnim Compliance temama, sa posebnim fokusom na mlade edukovane pojedince koji su zainteresovani da razvijaju svoju karijeru u novom, u ovom trenutku još uvek neistraženom pravcu.

Zbog svega navedenog, članovi-osnivači su se odvažili da započnu misiju i definišu ciljeve Udruženja u pravcu opšteg društvenog dobra.

O udruženju​

Udruženje za usklađenost u poslovanju je neprofitno i nezavisno stručno udruženje, osnovano 2018. godine u Beogradu, koje okuplja i u koje se dobrovoljno udružuju fizička i pravna lica, radi razvoja i promocije poslovne etike, usklađenosti i korporativne kulture kao neophodnih preduslova za uspešan i održiv razvoj svake kompanije, tržišta, pa i društva u celini.

Udruženje okuplja pojedince i kompanije koji se zalažu za uspostavljanje i poštovanje fundamentalnog sistema vrednosti u svakodnevnom poslovanju.

Delujući u tom pravcu, osnivači, članovi, partneri i saradnici Udruženja prepoznali su činjenicu da bi multilateralni i višedisciplinarni pristup principima pravičnosti, transparentnosti, savesnosti, dobrih običaja i fer odnosa među kompanijama ujedno dao značajan doprinos i drugim sferama društvenog života.

Ciljevi udruženja

Promocija i unapređenje poslovne etike, usklađenosti i korporativne kulture

Jačanje Compliance zajednice i uspostavljanje foruma za razmenu informacija, ideja i dobrih praksi

Kvalitetna edukacija na temu poslovne etike, usklađenosti i korporativne kulture

Doprinos razvoju regulative i standarda iz oblasti poslovne etike, usklađenosti i korporativne kulture

Usklađivanje tržišta sa najboljim praksama razvijenih međunarodnih tržišta

Ciljevi Udruženja se ostvaruju kroz različite aktivnosti koje Udruženje i njegovi članovi kontinuirano sprovode, a koje se ogledaju u sledećem:

Učestvovanje u izradi svih akata iz oblasti poslovne etike i usklađenosti poslovanja

Lobiranje kod domaćih i međunarodnih radnih grupa i regulatornih tela na teme iz oblasti poslovne etike i usklađenosti poslovanja

Učestvovanje na projektima u skladu sa ciljevima Udruženja

Saradnja na stručnom nivou u Republici Srbiji i regionu, sa pojedincima i organizacijama

Organizovanje stručnih seminara i radionica

Publikovanje stručnih časopisa, knjiga, stavova i stručnih članaka

Saradnja sa univerzitetima i školama

Organizovanje foruma za diskusije članova

Promocija najaktuelnijih tema i projekata putem internet prezentacija i društvenih mreža

Dodela nagrada i priznanja za doprinos ciljevima Udruženja

Organi udruženja

Organi udruženja

Partneri udruženja

U ostvarivanju svojih ciljeva, Udruženje sarađuje sa različitim udruženjima, institutima, obrazovnim i naučnim institucijama i drugim subjektima u zemlji i inostranstvu.

Ova saradnja podrazumeva zajedničko delovanje i podršku u relaizaciji konkretnih projekata i aktivnaosti, ali i generalnu podršku unapređenju Compliance kulture i etike u poslovanju, i promociji uloge i značaja Compliance funkcije u kompanijama.

Kako bi na pravi način odgovorili na nedostatak kvalitetne formalne edukacije za Compliance profesionalce, Udruženje za usklađenost u poslovanju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu su potpisali ugovor o saradnji s ciljem osmišljavanja i relaizacije edukativnih programa koji će ponuditi novi koncept edukacije na ovim prostorima.

Na bazi potpisanog ugovora o saradnji, kao prva zajednička aktivnost Udruženja i Pravnog fakulteta nastao je studijski program u formi studija za inovaciju znanja „Usklađenost poslovanja“, koji je uspešno realizovan u 2023. godini. Takođe, ovaj ugovor obezbeđuje valjan osnov za dalje razvijanje studijskog programa, ali i dalju saradnju na osmišljavanju i realizaciji edukativnih programa u različitim formama koje će zadovoljiti potrebe pojedinaca, kompanija i tržišta u zemlji i regionu.

U martu 2023. godine, potpisan je ugovor o saradnji između Uduženja banka Srbije i Udruženja za usklađenost poslovanja. Formalizacija dobrih odnosa dva udruženja kroz potpisivanje ovog ugovora omogućava dalje unapređenje dosadašnje saradnje i istovremeno obezbeđuje temelj za dalji razvoj međusobne podrške i saradnje prilikom organizacije  događaja i edukacije za oblasti bitne za Compliance.

Cilj ove dugoročne saradnje je da zajedničkim snagama radimo na podizanju etičkih standarda, dobrih poslovnih običaja, odgovornog poslovanja naših članova, međunarodnog povezivanja i profesionalizacije, ali i da jedni drugima budemo bolja podrška u sprovođenju istraživanja, i projekata, razmene informacija i znanja, ali i ostvarivanju inicijativa za unapređenje pravnog okvira koji će omogućiti dalji razvoj Compliance funkcije u Srbiji.

CFA Institut je globalno udruženje profesionalaca za finansije i investicije koje postavlja standarde profesionalne izvrsnosti. Organizacija teži da bude šampion etičkog ponašanja na investicionim tržištima i poštovan izvor znanja u globalnoj finansijskoj zajednici. Cilj CFA je da stvori okruženje u kojem su interesi investitora na prvom mestu, tržišta funkcionišu na najbolji mogući način, a ekonomija raste. Mreža od više od 160 udruženja u svetu pomaže u sprovođenju globalne misije na lokalnim tržištima, a to je stvaranje vrednosti za profesionalce za upravljanje investicijama i angažovanje u investicionoj industriji radi unapređenja etike, integriteta tržišta i profesionalnih standarda prakse, što zajedno doprinosi vrednosti društvu.

Upravo su ovo tačke poveznice sa misijom i ciljevima Udruženja za usklađenost u poslovanju i pravci razvoja dalje saradnje dva udruženja.

Kodeks odgovornog poslovanja

Kodeks odgovornog poslovanja („Kodeks”) predstavlja etički kodeks Udruženja kojim se promovišu univerzalne vrednosti i ponašanja u skladu sa tim vrednostima, a koja se mogu primeniti u svim privrednim subjektima, bez obzira na veličinu, industriju i sektor poslovanja. Cilj Kodeksa je da doprinese transparentnom i odgovornom poslovanju privrednih subjekata koji pristupe

Pročitaj više »

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO