Kodeks odgovornog poslovanja

Kodeks odgovornog poslovanja („Kodeks”) predstavlja etički kodeks Udruženja kojim se promovišu univerzalne vrednosti i ponašanja u skladu sa tim vrednostima, a koja se mogu primeniti u svim privrednim subjektima, bez obzira na veličinu, industriju i sektor poslovanja. Cilj Kodeksa je da doprinese transparentnom i odgovornom poslovanju privrednih subjekata koji pristupe Kodeksu, kao i daljoj promociji etike, kulture i usklađenosti u poslovanju. U skladu sa svojim ciljevima i misijom, Udruženje poziva sve zainteresovane privredne subjekte da prihvate i poštuju vrednosti definisane Kodeksom. Pristupanjem Kodeksu privredni subjekti potvrđuju da je njihovo poslovanje u skladu sa Kodeksom, kao i svoju privrženost vrednostima Kodeksa i etičkim principima poslovanja, koje su dužni da poštuju i promovišu.

Kodeksu se pristupa na dobrovoljnoj bazi, zahtevom za pristupanje Kodeksu, koji svaki privredni subjekt zainteresovan za pristupanje podnosi Udruženju. Upravni odbor Udruženja razmatra svaku prijavu za pristupanje Kodeksu i odlučuje o njoj na osnovu informacija koje dobija od privrednog subjekta, podnosioca zahteva i iz drugih relevantnih izvora. 

Udruženje javno objavljuje listu privrednih subjekata koji poštuju principe definisane Kodeksom, kao vrstu neformalne sertifikacije kompanija koje posluju u skladu sa etičkim standardima. Privredni subjekti koji su pristupili Kodeksu mogu učiniti javno dostupnom informaciju da se nalaze na listi privrednih subjekata koji poštuju principe definisane Kodeksom (npr. na svojoj internet stranici i/ili u komunikaciji sa svojim poslovnim partnerima, klijentima itd.).

Ukoliko principi definisani Kodeksom nisu poštovani od strane privrednog subjekta u trenutku podnošenja prijave za pristupanje Kodeksu ili nakon pristupanja Kodeksu, Upravni odbor Udruženja može doneti odluku o dodatnoj proveri poštovanja principa odgovornog poslovanja ili ispisivanju privrednog subjekta iz liste privrednih subjekata koji poštuju principe Kodeksa. Ova odluka mora biti obrazložena i saopštena privrednom subjektu pre njegovog brisanja iz liste privrednih subjekata koji poštuju principe definisane Kodeksom. 

Privredni subjekti koji su pristupili Kodeksu, ali kasnije prestanu da se ponašaju u skladu sa jednim njegovim principom ili ne poštuju više principa definisanih Kodeksom, dužni su da obaveste Udruženje o ovoj promeni u primerenom roku, ne dužem od 30 dana od nastupanja promene čija je posledica odstupanje od ponašanja i principa definisanih Kodeksom.

Privredni subjekti koji su pristupili Kodeksu mogu u svakom trenutku doneti odluku da istupe, o čemu moraju obavestiti Udruženje i druge zainteresovane strane (u slučaju da su informaciju o poštovanju principa definisanih Kodeksom javno obznanili ili koristili u komunikaciji sa drugim licima i privrednim subjektima). Nakon prijema ove informacije, Udruženje pristupa brisanju privrednog subjekta sa liste privrednih subjekata koji poštuju principe definisane Kodeksom.

Pristupanje ovom Kodeksu ne utiče na obavezu privrednih subjekata da posluju u skladu sa pravnim okvirom, zakonima i drugim propisima koji uređuju njihovo poslovanje. Takođe, pristupanje Kodeksu i poštovanje principa definisanih Kodeksom ne abolira privredne subjekte i zaposlene u privrednim subjektima od poštovanja etičkih kodeksa, pravilnika ponašanja i drugih internih akata koji definišu vrednosti, principe i poželjna ponašanja u konkretnom privrednom subjektu.

aktuelnosti

Postani član

©Copyright 2023 | Corporate Comliance Association | All rights reserved

Sekretar udruženja

Preddsednik i član UO